Dessa bestämmelser tillämpas i den mån avvikelse icke sker genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 1.  Parter
  Leverantören, Stockholm Sign Production AB (org, nr 556795-4176)
  Beställare, enligt offert och eller order.
 2. Giltighet
  Dessa bestämmelser är giltiga fr.o.m. offertförångandet och/eller ordererkännandet t.o.m. eventuell garantitid utlöper.
 3. Definitioner
  a.      Utomstående faktorer. När leverantören inte råder över omständigheterna exempel byggnads-/markarbeten.
 4. Pris
  Priser enligt särskild prislista eller avtal. Moms tillkommer på våra priser. Reservation för prisförändringar som Leverantören inte kan påverka, t ex ändrade råvarupriser eller valutaförändringar. Expresstillägg kan tillkomma vid kortare an nedan angivna produktionstider.
  Priserna gäller fritt vårt lager.
 5. Leverans
  Leverans anses fullgjorts då varan
  a) lämnat leverantörens lager,
  b) monteringuppdrag anses fullgjorts enligt pkt. 8.
  Se även pkt. 12.
  Normala lev. tider enligt följande
  ·       Montage, enligt överenskommet (pkt 8).
  ·       Tryckproduktion, 7 – 10 arbetsdagar.
  ·       Skyltar, 6-7 veckor.
  ·       Övrigt, enligt överenskommet.
 6. Byggnadslov
  Om beställaren önskar ombesörjer leverantören sökandet av bygglov. Leverantören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för sökandet av bygglov, respektive kommuns avgifter likväl eventuella extrakostnader.
 7. Uthyrning
  Enligt separat hyresavtal.
 8. Montage
  Montage sker enligt skriftligen överenskommen anvisning. I det fall där skriftligen överrenskomna anvisningar saknas ansvarar inte leverantörer för att monteringsarbete är utfört enligt beställarens förväntningar.
  Elinstallation i samband med montage förutsätter gruppledning inom tre (3) meter ifrån skylt. Säkerhetsbrytare skall finnas lättillgänglig.
 9. Betalningsvillkor
  20 dagar netto.
  Leverantören förbehåller sig rätten att delfakturera då uppdraget:
  ·       Sträcker sig över en längre period
  ·       Ordervärde överskrider 100 000kr exkl. moms. Uppdelat:
  1/3 vid beställning.
  1/3 vid påbörjat arbete.
  1/3 vid slutfört arbete.
  ·       Delar av ordern genomförd och inväntande av utomstående faktorer för att slutföra order.
  b) Påminnelse
  Vid betalningspåminnelse tas en avgift på 60kr per påminnelse.
  c) Dröjsmålsränta
  Vid utebliven likvid debiteras dröjsmålsränta enligt 24% årsränta
  d) Vid pappersfaktura tillkommer 45kr avgift
 10. Äganderätt
  Leverantören har full äganderätt till full likvid erlagts.
  Ritningar, modeller, och andra dokumentationer förblir leverantörens egendom även efter att full likvid erlagts.
 11. Garanti
  Garantitiden börjar löpa från dag då leveransen fullgjorts enligt pkt 5. Leverantören förbinder sig att i enlighet med vad här nedan stadgas avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete uppkomna fel, som visar sig under en tid av ett år räknat från att leveransen fullgjorts.
  Om hela anläggningen varit obrukbar på grund av garantifel förlänges garantitiden för hela anläggningen med lika lång tid som anläggningen ej kunnat vara i drift av denna anledning.
  Efter att från beställaren ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som omfattas av garantiåtagandet, förbinder sig leverantören att skyndsammast avhjälpa felet. Reklamation skall ske omedelbart efter det att fel upptäckts. Resor och traktamenten debiteras särskilt av leverantören.
  Skall reparation ske på montageplatsen, åligger det beställaren att kostnadsfritt tillhandahålla för reparation eventuellt erforderliga arbetsställningar, lyftredskap eller skylift.
  Om beställaren uppdrager åt annan än av leverantören godkänd firma eller person att utföra tillsyn eller reparation av anläggningen under garantitiden upphör garantiförpliktelsen att gälla.
 12. Ansvar och ersättning
  Om leverantören icke fullgör leveransen inom den avtalade leveranstiden eller i enlighet med gjorda överenskommelser mellan beställare och leverantör, äger beställaren, efter att inom skälig tid skriftligen ha underrättat leverantören härom, fordra avdrag från grundpriset. Avdraget uppgår högst till 1% per försenad leveransvecka av den del av grundpriset som hänför sig till försenad leveransvecka av den del av grundpriset som hänför sig till den del av leveransen, som på grund anses vara fulgjord leverans enligt pkt 5. Avdraget får sammanlagt icke överstiga 8% av den del av grundpriset, som hänför sig till den del av leveransen. Utöver nu angivet avdrag är beställaren icke berättigad till någon ersättning av leverantören för försening.
  Leveransförsening från leverantörens sida ger beställaren rätt att häva avtalet endast om förseningen överstiger tre månader. Beställaren äger endast häva avtalet till den del som omfattas av förseningen. Utgör förseningen en ringa del av leveransen äger beställaren inte rätt att häva avtalet.
 13. Försäkring
  Leverantören innehar en ansvarsförsäkring enligt bilaga ”Försäkringsbevis”
 14. FORCE MAJEURE
  Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger leverantören emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger leverantören även rätt att häva köpet.
  Med force majeure förstås enligt detta avtal att  avtalets fullgörande hindras, försvåras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.
 15. Tvist
  Tvister i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger 5 miljoner kronor skall dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande.
  Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig svensk allmän domstol väcka talan som uppenbarligen inte vid tidpunkten för talans väckande avser högre belopp än tio (10) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
  Leverantören äger för indrivning av till betalning förfallen fordran rätt att anlita allmän domstol.
  För detta avtal skall svensk lag vara tillämplig.